תנאי שימוש

1.     תנאי שימוש אלה ("התנאים") מהווים הסכם משפטי מחייב ואכיף בין חברת רמפי בריאות בע"מ ("רמפי" או "אנחנו") לבינך ("משתמש" או "אתה"). לרמפי יש אתר אינטרנט: www.remepy.com ("האתר") ואפליקציה המשמשת לתרגול אישי, אשר נועד לשפר את מצבם הבריאותי של המשתמשים בה ("האפליקציה", ויחד עם האתר, "השירותים"). בכך שאתה נכנס לשירותים, מתחבר אליהם ו/או משתמש בהם, אתה מאשר שקראת והבנת את התנאים, וכן את מדיניות הפרטיות שלנו הזמינה בכתובת www.remepy.com/terms ושאתה מקבל אותם ומסכים להיות כפוף להם. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים, לא נוכל להעניק לך גישה לשירותים שלנו, ויהיה עליך לצאת מהאתר.

רמפי רשאית לשנות תנאים אלה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. היה ונבצע שינוי כלשהו בתנאים, אנו ניידע אותך באמצעות פרסום התנאים העדכניים באתר ובאפליקציה. כל שינוי בתנאים ייכנס לתוקף מיד עם פרסום התנאים העדכניים באתר (אלא אם יפורסם אחרת), והמשך כניסה לאתר או שימוש בשירותים לאחר המועד שבו התבצע שינוי בתנאים מהווה אישור על קבלת תנאי השימוש המעודכנים והסכמה לשינויים. אנא חזור לאתר מעת לעת על מנת לעיין בתנאים העדכניים.  

2.     בכפוף להסכמתך לתנאים אלה ולכך שתפעל לפיהם, רמפי מעניקה לך זכות אישית, מוגבלת, לא בלעדית ושאינה ניתנת להעברה לגישה ושימוש בשירותים. אתה מאשר בזאת כי זכותך לגישה ושימוש בשירותים מוגבלת על ידי תנאים אלה וכי אם תפר או אם בכל שלב שהוא, תסרב להסכים לאיזה מתנאים אלו, זכותך לגישה ושימוש בשירותים תסתיים באופן מיידי.  למען הסר ספק, אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך או להאציל את חובותיך מכוח התנאים ללא הסכמתה של רמפי בכתב ומראש.

3.     לאחר הרישום לשירותים, ניצור עבורך חשבון משתמש ("חשבון"). אין לשתף את החשבון או את פרטי ההתחברות ואין לאפשר לאף אחד אחר גישה לחשבון. הינך אחראי באופן בלעדי לשמירה על פרטי ההתחברות שלך בסודיות וכן לכל שימוש בפרטי ההתחברות שלך. אם ייוודע לך או יתעורר בך חשד סביר כי החשבון שלך נפרץ, עליך להודיע מיד לחברה בכתובת info@remepy.com ולשנות את הסיסמה שלך. בכל מקרה, הינך אחראי על כל פעולה שמתרחשת באמצעות חשבונך, בין שהפעולות הללו התבצעו על ידך ובין שלא. לכן, הינך מאשר בזאת כי ניתן לסגור את חשבונך במידה ואדם אחר משתמש בו על מנת לעסוק בכל פעילות שמפרה תנאים אלה או שהיא איננה נאותה או בלתי חוקית באופן אחר. רמפי לא תישא באחריות לשום נזקים, שינויים או אובדן מידע בעקבות שימוש בלתי-מאושר בחשבון.

4.     אם תרצה לשנות את פרטי החשבון או לבטל את החשבון, תוכל לעשות זאת בכך שתיצור איתנו קשר בכתובת: info@remepy.com. חשבונך יבוטל בתוך פרק זמן סביר מבקשתך, ומאותו מועד לא תוכל להתחבר שוב לחשבונך, וכל ההרשאות, הזכאויות והרישיונות המוענקים לך לפי התנאים הללו יסתיימו ויתבטלו מיד.

5.     בהסכמתך לתנאים, אתה מצהיר שכל המידע שמסרת ותמסור לחברה במהלך הרישום לשירותים ובמסגרת השימוש בהם הינו מידע מדויק ומלא. אתה מסכים לעדכן את המידע הזה במידה שחל בו שינוי. אתה מבין שחל איסור חמור על מסירת מידע כוזב או מטעה.

6.     הינך מסכים שהשימוש שלך בשירותים יהיה על אחריותך ועל סיכונך בלבד. השירותים מסופקים "כפי שהם" (AS IS), ורמפי לא מצהירה ולא יוצאת במצג כלשהו בנוגע לשירותים (או לחלק מהם), ליכולת להשתמש בהם או לתוצאות השימוש בהם. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, רמפי אינה מתחייבת שתפעול השירותים הינו או יהיה מאובטח, מדויק, מלא, נטול שיבושים, או נטול טעויות.

מאחר שאתה מודע לכך שרמפי לא יכולה לערוב ולא ערבה לתוצאות ספציפיות מהשימוש בשירותים, אתה נוטל בזה על עצמך את כל הסיכונים שעשויים להיות כרוכים בשימוש בשירותים. בהתאם לכך, אתה מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי רמפי בנוגע לשימוש בשירותים או אי-יכולת להשתמש בהם. ככל המותר על פי החוק, רמפי, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, היועצים ו/או העובדים שלה לא נושאים בשום אחריות, מפורשת או מכללא, בקשר לשירותים ו/או בחבות לנזקים כלשהם, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, נלווים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, הנובעים מהשירותים, וזאת בין אם נזקים אלה יתבססו על תביעה חוזית, נזיקית או על בסיס משפטי אחר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, רמפי לא נוטלת כל חבות או אחריות בגין כל תוכן שיוצג, יועבר או יהפוך זמין באופן אחר במסגרת השירותים, שלמותו, דייקנותו ו/או מהימנותו; או בגין באג, וירוס, סוס טרויאני וכיוצ"ב שיועברו אל או באמצעות האתר או האפליקציה על ידי כל צד שלישי. כמו כן, אתה מודע לכך שהזמינות והפונקציונליות של השירותים תלויות בגורמים שונים, כגון רשתות תקשורת, תוכנה, חומרה וספקי משנה של החברה, וכי בהתאם לכך, אין ביכולתנו לערוב לכך שהשירותים יפעלו תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שיבושים.

7.     כל המידע הניתן באתר או במסגרת השירותים, אינו מהווה, במישרין או בעקיפין, ייעוץ רפואי ו/או בריאותי, אינו מהווים תחליף לאבחון מקצועי, ייעוץ רפואי ו/או ייעוץ או שירות מקצועי אחר, ואינו מיועד לשמש כהמלצה לטיפול כלשהו.

8.     הינך אחראי לכל התשלומים, הוצאות, אגרות וכדומה, הנגבים על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש שלך בשירותים (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר).

9.     אתה רשאי להשתמש בשירותים רק אם אתה בגיל שמונה עשרה (18) ומעלה.

10.  הינך מתחייב ומאשר כי השימוש שלך בשירותים ייעשה תוך ציות לכל החוקים החלים הרלוונטיים. הינך מתחייב שלא תונה או תנסה להונות את רמפי וכי לא תפעל בחוסר תום לב בשימושך בשירותים. בנוסף על האמור, וכדוגמה ולא כהגבלה, הינך מסכים להימנע מביצוע הפעולות הבאות, בעצמך או דרך אחר מטעמך:

(i)             להעתיק, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, להנדס לאחור, להתאים, לחקות, לתרגם, להרכיב או לפרק את השירותים (או חלק מהם) ו/או לאשר לאחרים לעשות זאת;

(ii)            להעתיק, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, לחקות, לתרגם, או לעשות שימוש במסגרת אתר או אפליקציה אחרים לכל מטרה שהיא, בחלק כלשהו מן התכנים הזמינים בשירות ("התוכן"), או להציג, לבצע, להפיץ תכנים אלה בפומבי או להעמידם בדרך כלשהי לרשות הציבור, ללא הסכמתה של רמפי בכתב ומראש;

(iii)           ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של התוכן כולו או חלקו, או להעביר נתונים שהופקו מהשירות ללא הסכמתה של רמפי בכתב ומראש;

(iv)           ליצור סביבת דפדפן או גבול סביב השירותים ו/או התוכן, קישור, לרבות קישור מקוון, לאלמנטים בשירותים, כגון תמונות וסרטונים, ו/או למסגר או לשקף חלק כלשהו מהשירותים, אלא אם הדבר הורשה בתנאים הללו במפורש;

(v)            לעקוף אמצעים המונעים או מגבילים גישה לשירותים ו/או לפונקציונאליות מסוימות בהם;

(vi)           ליצור חשבון או להיכנס לשירותים אם תהיה חסום מלקבל את השירותים על פי הוראות תנאים אלה או כל חוק רלוונטי;

(vii)          להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים (worms), פצצות זמן (time bombs), רובוטי ביטול (cancelbots), קבצים או נתונים פגומים או כל תוכנה או תוכנית דומה אחרת שעלולה לפגוע בתפעול האתר או המחשבים או המכשירים הניידים של משתמשים אחרים בשירותים;

(viii)        ליצור זהות שקרית, מספר זהויות, חשבונות משתמש רבים, ליצור חשבון מטעם מישהו מלבד עצמך, או להשתמש בבוטים או בתוכניות תכנות אוטומטי אחרות בהקשר לשירותים;

(ix)           להשכיר, למכור, לסחור, לתת במתנה, להעניק בירושה או להעביר באופן אחר את חשבונך (או את הרשאות החשבון שלך) לאחר ללא הסכמה בכתב ומראש של רמפי או להיכנס או להשתמש בחשבון שהושכר, נמכר, נסחר, ניתן במתנה, הוענק בירושה או הועבר באופן אחר מיוצר החשבון ללא הסכמה בכתב ומראש של רמפי; או

(x)            להשתמש בתוכן ו/או בשירותים למטרה לא-אישית או מסחרית ללא הסכמה בכתב ומראש של רמפי.

11.  הכללים הבאים יחולו לגבי זכויות הקניין הרוחני הקשורות לשימוש בשירותים:

(i)    רמפי ו/או החברות הקשורות לה שומרות לעצמן את כל הזכויות בשירותים (לרבות האתר והאפליקציה), התוכן, התוכנה והאלגוריתמים העומדים ביסוד השירותים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות, בין היתר, אמצאות, פטנטים ובקשות פטנט, סימני מסחר, שמות מסחר, סמלילים, סמלים, חומרים הניתנים להגנה בזכויות יוצרים, גרפיקה, טקסט, עיצובים (לרבות "המראה והתחושה" של השירות ושל כל חלק ממנו), מפרטים, שיטות, מידע, נתונים, מאפיינים אינטראקטיביים, תמונות, וידאו, קול, מוזיקה, קבצים, ממשק משתמש גרפי (GUI) וסודות מסחריים, בין אם הם רשומים ו/או ניתן לרושמם ובין אם לאו ("קניין רוחני").

(ii)   מובהר בזאת כי גם במקרה שבו מידע שנאסף כתוצאה משימוש שלך בשירותים (בין אם אתה משתתף במחקר שנערך על-ידי רמפי ובין אם לאו) מסתבר כמידע בעל ערך, שיכול לשמש כבסיס לקניין רוחני, לא תהיה לך זכויות כלשהן ביחס לקניין רוחני זה.

(iii)  רמפי מעניקה לך בזה רישיון אישי, לא בלעדי, לא מסחרי, לא עביר, לא ניתן לרישוי משנה, חוזר לגמרי ומוגבל להשתמש בשירותים ובתוכן אך ורק למטרה של שימוש בשירותים לצרכים אישיים לא מסחריים בהתאם לתנאים.

(iv)  אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לשדר, לחקות, להעביר לפורמט קריא לאדם, לפרק, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, להרכיב, להנדס לאחור, לשלב עם תוכנה אחרת, לתרגם, לשנות או ליצור עבודות נגזרות מן הקניין הרוחני של רמפי, בעצמך או על ידי גורם כלשהו מטעמך, בכל אופן או דרך כל אמצעי, אלא אם הדבר מותר בתנאים במפורש.

(v)   אינך נדרש לספק לנו כל משוב או הצעה בנוגע לשירותים או לתוכן. עם זאת, אם תספק לנו הערות או הצעות לשינוי, תיקון, שיפור או השבחת השירותים או התוכן, כי אז אתה מעניק בזאת לרמפי רישיון בלעדי, כלל עולמי, בלתי חוזר וללא תמלוגים, לרבות זכות להעניק רישיון משנה, לעשות כל שימוש בהערות או הצעות אלה, ללא צורך בהתייחסות למקור של ההערות או ההצעות כאמור.

12.  רמפי שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל חובה לעשות כן, לתקן, להעצים, לשפר ולבצע שינויים אחרים בשירותים בכל עת, או להפסיק להציג או לספק תוכן או מאפיינים כלשהם מבלי למסור לך הודעה.

13.  רמפי רשאית להפסיק להפעיל את השירותים או חלק מהם, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה מוקדמת למשתמשים. כמו כן, רמפי רשאית לחסום את הגישה שלך לשירותים ו/או להגביל, להשעות או להפסיק את חשבונך, באופן זמני או קבוע, אם התעורר חשד כי תנאים אלה הופרו או כי נעשה שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם בחשבונך, כפי שייקבע על-ידי רמפי לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה עלול לאבד את שם המשתמש שלך כתוצאה מסיום או השעיית החשבון, ללא כל אחריות מצידה של רמפי לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

14.  על ידי שימוש בשירותים או ביקור באתר, הינך מסכים כי כל חוקי מדינת ישראל, ללא קשר לכללי ברירת הדין וללא קשר למיקומך, ישלטו בתנאים אלה ובכל סכסוך מכל סוג שיעלה בינך לבין רמפי. כל תביעה או סכסוך בינך לבין רמפי שינבע במלואו או בחלקו משימושך באתר או בשירות, יוכרע באופן בלעדי על ידי בית משפט מוסמך הממוקם בתל אביב, ישראל, כשלבתי משפט אחרים לא תהיה סמכות, ואתה מסכים בזאת ומוותר על כל טענה בדבר חוסר סמכות מקומית ופורום לא נאות ביחס למקום וסמכות השיפוט של בתי המשפט של תל אביב, ישראל. על אף כל חוק או חקיקה סותרים, אתה מסכים כי כל תביעה או עילת תביעה הנובעות או קשורות לשירותים תוגש על ידך תוך שנה אחת (1) לאחר התרחשות עילת התביעה, שאם לא כן תבוטל עילת התביעה לצמיתות.

15.  אי אכיפה על ידי רמפי של כל הוראה בתנאים אלה לא תהווה ויתור על אכיפה של הוראה זו או של כל הוראה אחרת במקרים אחרים (קודמים או עתידיים). אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתנאים אלה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ושאר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא התוקף.  

16.  תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם בינך לבין רמפי בנוגע לכל הנושאים שנידונו בהם, וגוברים על כל הסכם קודם או מקביל, בין בעל פה ובין בכתב, בינך לבין רמפי, לרבות מצגים שניתנו על-ידי נציגים שלנו ביחס לשירותים. אתה מצהיר שהסכמתך לתנאים לא נעשתה תוך הסתמכות על כל הבטחה, תמריץ, מצג, הצהרה, או גילוי בעל פה של רמפי שנעשו מחוץ לתנאים אלה.

17.  רמפי רשאית להמחות את זכויותיה ואת חובותיה לפי תנאים אלה ו/או להעביר את זכויות הקניין שלה בשירותים לצד ג' ללא הסכמתך ומבלי למסור לך הודעה מוקדמת.

18.  הנך מסכים ומאשר כי אין בהסכם זה או בשימוש בשירותים כדי ליצור מיזם משותף, קשרי סוכנות, שותפות או יחסי עובד-מעביד בינך לבין רמפי.

19.  החלקים בתנאים אלה העוסקים בקניין רוחני ובהגבלת אחריותה של רמפי יישארו תקפים גם לאחר הפסקת הקשר בינינו, מכל סיבה שהיא.

20.  במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי שימוש אלו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין האתר והשירותים, אנא צור עמנו קשר ב: info@remepy.com.